مکانیزم عملکردی مشعل ها

 مکانیزم عملکردی مشعل هایی که با سوخت مایع کار می کنند را می توان به صورت زیر بیان کرد:

  1. سوخت مایع می بایست به صورت پودر تبدیل شود تا احتراق روی آن به خوبی انجام گیرد.
  2. سوخت مایع پودر شده می بایست با هوا ترکیب شود.
  3. دمای ترکیب باید تا بالای دمای احتراق افزایش یابد.
  4. یک ورودی پیوسته از سوخت و هوا باید تأمین شود.
  5. محصولات احتراق باید از محفظه ی احتراق خارج شوند.

www.bamintahvie.com/category/heating/burner

اجزاي مشعل گازي

اجزاي سيستم هوارساني و سيستم جرقه در مشعل گازي و گازسوز دمنده دار يكسان ميباشند كه البته ذيلا به آن ميپردازيم.

  • الكتروموتور :   الكتروموتور مشعل هاي گازي مانند الكتروموتور مشعل هاي گازوئيلي است.
  • بادزن يا فن :   بادزن مشعل هاي گازي با بادزن مشعل هاي گازوئيلي از نظر كار تفاوتي ندارد.
  • ترانسفورماتور:ترانسفورماتور مشعل هاي گازي مانند ترانسفورماتور مشعل هاي گازوئيلي است.
  • شيربرقي: تفاوت اين شيربرقي با شير مشعل گازي در اين است كه با ورود برق به آن (  براي جلوگيري از انفجار ) يك مرتبه مسير عبور گاز را باز نمي كند بلكه باز شدن آن تدريجي است و شعله كم كم افزايش مي يابد اما قطع شدن آن لحظه اي است.
  • www.bamintahvie.com/category/heating/burner